Algemene voorwaarden

 1 - ALGEMEEN

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke overeenkomst beheerst door deze verkoopsvoorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.

 

2 – BESTELLING

Behoudens overeengekomen uitzonderingen, kunnen bestellingen voor België telefonisch worden doorgegeven van maandag tot vrijdag van 09.00h tot 17.00h via 02 627 56 11, of via postadres Befre Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles, Belgique, of via mail naar [email protected]. De koper verbindt zich tot een aankoop zodra de bestelling door ons wordt ontvangen. Behoudens bemerkingen vanuit Pack & Design wordt de bestelling beschouwd als definitief aanvaard na 4 dagen vanaf het moment van ontvangst van bestelling.

 

3 – PRIJS

De prijzen vermeld op de website van Pack & Design zijn indicatief en kunnen éénzijdig door ons worden gewijzigd op elk moment. Wij factureren steeds de goederen op basis van het geldende tarief op de site (excl btw) op de dag van de levering.

4 – BETALING

Datum van betaling : Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij bestelling te geschieden zonder enige korting middels storting of overmaking via de betalingsmogelijkheden die beschikbaar zijn op de site. Mits akkoord vooraf van Pack & Design geldt een betalingstermijn van 30 dagen, einde maand. Plaats van betaling: alle aankopen zijn te betalen aan onze hoofdzetel. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten en te ontbinden. Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij de handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 10% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 40 € onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

 

5 – RECHT OP RETOUR

De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 30 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn of die bedrukt zijn. Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na levering. De goederen dienen in hun originele verpakking aan Pack & Design teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De wederpartij ontvangt daarna –te zijner keuze- een tegoedbon, een omruiling of terugbetaling.

 

6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de wederpartij is Pack & Design gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan. De klant verbindt zich ertoe de risico’s waaronder beschadiging, verlies, diefstal, … verbonden aan de producten volledig te dragen vanaf het moment van ontvangst van levering. Zolang echter door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Pack & Design.

 

7 – TRANSPORT & LEVERING

Alle leveringen geschieden op risico van de koper. Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in de offerte of overeenkomst nadrukkelijk anders is aangegeven. Een laattijdige levering verschaft de koper geen recht op schadevergoeding of annulering van aankoop.

 

8 – SPECIFICATIES

Pack & Design / Glory behoudt zich het recht voor de specificaties van de producten te wijzigen waar nodig, zonder de essentiële karakteristieken van het product te wijzigen.  Pack & Design / Glory sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot foute informatie op de website, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De koper kan voor onbedrukte producten vooraf stalen opvragen om de kwaliteit en uitvoering te bekijken. Doch stalen zijn in aantal beperkt door een maximum van 5 artikels. Stalen van duurdere producten, waaronder dozen, zullen gefactureerd worden. De koper kan bij Pack & Design ook producten bestellen met bedrukking, of producten volledig op maat. Alle specificaties van deze producten worden uitvoerig beschreven in de offerte, orderbevestiging en drukproef en maken zodoende integraal deel uit van de overeenkomst waartoe beide partijen zich verbinden. De aansprakelijkheid van Glory is beperkt door eigen fouten waarvoor bewijs bestaat. Deze aansprakelijkheid is ook beperkt tot de 50% van het gefactureerde bedrag. Indirect schade, verlies van omzet, inkomsten of marges, andere financiële of materiële schade maken expliciet geen deel uit van deze laatstgenoemde aansprakelijkheid. De verpakkingen die op deze website worden verkocht dienen voornamelijk als decoratieve verpakking of draagverpakking en slechts in uitzonderingen als verzendverpakking. Glory biedt geen enkele garantie of zekerheid in verband met de draagkracht of stevigheid van de aangeboden producten, tenzij anders overeengekomen.

9 – PRIVACY

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden opgenomen in de bestanden van Glory SA. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen: , Glory - 109 boulevard Haussmann - 75008 Paris - France of via e-mail: [email protected]. (Wet van 8 december 1992). Indien u niet langer mailings of telefoon wenst te ontvangen van commerciële bedrijven kan u zich altijd inschrijven op de Robinson lijst (www.robinsonlist.be)via gratis nummer: 0800-91-887, of via briefwisseling: ABMD, Robinson lijst, Buro&DesignCenter, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles.

 

10 – RECHTSCLAUSULES

Beide partijen verbinden zich ertoe bij de interpretatie en uitvoering van de overeenkomst zich op te stellen en te handelen als een goede huisvader.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

Bij betwistingen is enkel de handelsrechtbank van Parijs bevoegd.